ขอแสดงความชื่นชมโรงเรียนบ้านน้ำพาง ภายใต้การนำของนายเอกชัย สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ในการได้รับคัดเลือกร่วมเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบ Active Learning ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมโรงเรียนบ้านน้ำพาง ภายใต้การนำของนายเอกชัย สุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ในการได้รับคัดเลือกร่วมเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบ Active Learning ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีนายชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเทศ ผู้รับผิดชอบโครงการ รับรางวัลเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ Active Learning คุณครูวรัญญา สมัครเขตวิทย์ รับรางวัลห้องเรียนต้นแบบ Active Learning จิตศึกษา ทีมคุณครูร่วมกันสาธิตกิจกรรมจิตศึกษาให้ครู นักเรียนของเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม TK Palace กรุงเทพมหานคร