ร่วมเป็นเกียรติ ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องค์มนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ร่วมเป็นเกียรติ ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องค์มนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลางเข้าเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โดยมีวัตถุประสงค์ มอบสิ่งของพระราชทาน พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน