การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมประชุม และมีนายไชยยศ คำสังวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายการผลความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้รับทราบ
ในการนี้ นางสุพรรณิการ์ ผาลา เน้นย้ำให้ศึกษานิเทศก์ ทุกคนทำความเข้าใจกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการตามน้องกลับมาเรียน และคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนคุณลักษณะของผู้เรียน 4 ประการ ประกอบด้วย เด็กทุกคนต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นเด็กดี เป็นเด็กเก่ง มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว