ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

6มิ.ย2565 ผอ.สพป.น่านเขต1ได้มอบหมายให้ นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รองผอ.สพป.น่านเขต1 นางรุ่งทิพย์ สายมา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ นางจีรวรรณ ศรีริ และนางสาวอัญชลี เรือนแก้ว ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์  พร้อมกันนี้ได้นิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินโรงเรียนที่จัดที่พักนอนนักเรียน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน อ.สันติสุข สพป.น่าน เขต1