รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา


วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารคุณากร นางสุพรรณิการ์ ผาลา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสถานพอเพียงเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาขอบเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านชมพู รร.ป่าแลวหลวงวิทยา รร.บ้านสบยาง รร.บ้านห้วยส้ม และรร.ชุมชนบ้านนาทะนุง
โดยมีนายไชยยศ คำสังวาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ นางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้แนวคิดและแนวทางในการเตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากพระครูกิตติ
จันทรโรภาส เจ้าคณะอำเภอจังหวัดน่าน ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาส
วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม จำนวน 100,000 บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและมีความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ
โดยทางรอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1
ได้ให้แนวคิดในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 เงื่อนไข 3 หลักการ เชื่อมโยงสู่4มิติ อย่างสมดุล สู่การจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงสำหรับนักเรียนทุกคนและเสริมสร้างมภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดไป