จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือจุดพักคอย

จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือจุดพักคอย
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานแก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือจุดพักคอย มีโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเงิน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านพี้เหนือ อำเภอบ้านหลวง
2. โรงเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมืองน่าน
3. โรงเรียนบ้านหัวนา อำเภอเวียงสา
4. โรงเรียนบ้านวัวแดง อำเภอเวียงสา โดยมีนางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวรายงาน มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว