สพป.น่าน เขต 1 เสริมสร้างความสามารถในการคิดใตร่ตรองเชิงวิพากษ์ทางการสอน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00. น. ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความสามารถในการคิดใตร่ตรองเชิงวิพากษ์ทางการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันสำหรับครูบรรจุใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว