การประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1, ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1, นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมคุณากร ได้ประชุมผ่านระบบ Conference โดย สพฐ. ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ Conference โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากสพป. และสพม. จำนวน 293 โรงเรียน จาก 223 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยจัดกลุ่มของโรงเรียนให้ใช้ระบบ จำนวน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1. Web Ex จำนวน 98 โรงเรียน 2. AcuLearn จำนวน 98 โรงเรียน และ 3. Braincloud จำนวน 97 โรงเรียน