แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 2

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ โรงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทะ และประธานกลุ่มนาน้อย 2 ร่วมกับ นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มนาน้อย 2 ให้ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2564 โดยมีประเด็นในการนิเทศ ติดตาม คือ รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มนาน้อย 2 และมาตรการในการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือนักเรียน ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 2 มีโรงเรียนที่เปิดทำการสอนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย โรงเรียนบ้านทัพม่าน โรงเรียนบ้านนาไค้ โรงเรียนบ้านเชตวัน และโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-site) และมีโรงเรียนที่จะเปิดวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสันทะ โรงเรียนบ้านส้านและโรงเรียนบ้านห้วยส้ม