ลงพื้นตรวจเยี่ยม ให้กำลังผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร นักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19

นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน ลงพื้นตรวจเยี่ยม ให้กำลังผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร นักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านน้ำมวบ ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของ สพฐ และจังหวัดน่าน อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังพบนักเรียนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่สีแดงทางโรงเรียนก็ดำเนินการให้นักเรียนกักตัวตามมาตรการ และจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงจนกว่าจะครบห้วงเวลากักตัว