การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายยนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ ว.21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในกาอบรมพัฒนา ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ ว.21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารรถปฏิบัติงานได้ตามาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
3.เพื่อให้ข้าร าชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามารตรฐานหรือเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากร จำนวน 3 ท่าน คือ 1. จ.ส.ท. สรวิชญ์ วงวงศ์ไชย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป. น่าน เขต 2 2. นายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเป๋ย 3. นายศุภชัย ชุ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว โดยมีนางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวรายงาน และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน
นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว