การจัดอบรมบุคลากรของโรงเรียนตามโครงการตรวจซ่อมอุปกรณ์รับสัญณาณดาวเทียมของโรงเรียน

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 สพป.น่านเขต 1 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคน่าน ผอ. ปัญญา. พลเมืองดี และทีมงานวิทยาลัยเทคนิคน่านวิทยาลัยสารพัดช่างน่านและวิทยาลัยการอาชีพสา  ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมบุคลากรของโรงเรียนตามจุดต่างๆ ตามโครงการตรวจซ่อมอุปกรณ์รับสัญณาณดาวเทียมของโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้พิ้นฐานในการดูแลระบบ DLTV  ในโรงเรียน