การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อมอบข้อราชการเร่งด่วนและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อมอบข้อราชการเร่งด่วนและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในภาวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อมอบนโยบายและข้อราชการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ในภาวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid 19 ในการนี้ นายสมเร็จ อุดแดง ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้แจ้งผ่านทางรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ดังนี้
1.ให้โรงเรียนมีมาตรการในการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
2.ให้นักเรียนตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
3.ให้โรงเรียนมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล
4.ให้โรงเรียนจัดให้มีการเว้นระยะห่างตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดโดยเคร่งครัด
5. ให้ทุกโรงเรียนทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น โรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องประชุม ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
6.ให้ลดความแออัด และไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน ในการนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียน ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย