การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 วางแผนการดำเนินการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1  นางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายอนุชา รัตนอุบล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด จำนวน 17 คน  และนางสาวพิมพ์สมัย กุณภันธ์ ผู้อำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล เลขานุการคณะกรรมการ เพื่อให้สอดรับแผนการบริหารอัตรากำลังภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบจัดสรรผู้สำเร็จการศึกษาโครงการเพชรในตม จำนวน 1 อัตรา
2.การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรร พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำวน 5 อัตรา
3.การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 14 อัตรา
4. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ้างธุรการโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 174 อัตรา
5.การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ 2563
โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.8 /ว.17 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ.04009/2653 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื่องการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาโครงการเพชรในตม หนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว.2019 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2563 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ.04080/ ว.2483 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 เป็นเอกสารประกอบในการพิจารณาดำเนินการ

นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว