แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2 ข้อมูลผู้บริหาร 
  o3 อำนาจหน้าที่
  o4 ข้อมูลการติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
  o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o6  Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
การปฏิบัติงาน
  o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
  o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  o13  E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน