ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

พระราชบัญญัติ

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
     2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3)พ.ศ.2553
     2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
    3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     4.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
     4.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
     4.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 
    7.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พรบ.และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

9. การแบ่งส่วนราชการที่แก้ไขเพิ่มเติมฉับบที่3
10. ประมวลจริยธรรมครู