ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
     2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3)พ.ศ.2553
     2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
     2.4 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
    3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     4.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
     4.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
     4.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
10.พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
11. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

12. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562
13.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551


พระราชกฤษฏีกา

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการ พ.ศ.2561

กฎ ก.ค.ศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

1. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณา พ.ศ.2550 
2. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
3. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง พ.ศ.2549
4. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
5. กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
6. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553
7. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550
8. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555

9. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา