ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถานการณ์จังหวัดน่าน

*************************

สถานการณ์ในประเทศไทย

*************************

กรมอนามัย

***************************
  • การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
  • การชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19