โครงการ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

รางวัลระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ประกาศผลการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Content Center)

ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center ของ สพป.น่าน เขต 1

คลิกเพื่อลงทะเบียนขอรับเกียรติบัตร
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่ได้รับอนุมัติ

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ในรูปแบบออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้และสร้างสื่อในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ดาวน์โหลดวุฒิบัตรอบรมวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
ดาวน์โหลดวุฒิบัตรอบรมวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (Content Verification System: CVS) และหลักเกณฑ์การกลั่นกรองคุณภาพสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

คลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตรอบรม CVS