ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
3.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2562
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540
8. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9.พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
12. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562
13. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
14. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
15. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่3)พ.ศ.2553
16. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
17. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
18. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
19. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

พระราชกฤษฏีกา

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านราชการ พ.ศ.2561

กฎ ก.ค.ส. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

1. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณา พ.ศ.2550 
2. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
3. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง พ.ศ.2549
4. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
5. กฎ ก.ค.ส.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
6. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553
7. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550
8. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
9. กฎ ก.ค.ส.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา