คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา


นายสมเร็จ  อุดแดง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ประธานกรรมการ

กฤษดา อินแสง ผู้แทนผู้บริหารภาครัฐ
กานต์รวี แก้ววี ผู้แทนผู้บริหารภาคเอกชน
นายธีรทัศน์  ธนเศรษฐ์วรากิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ถวิลย์ เจดีย์ถา ผู้ทรงคุณวุฒิ
สงบ เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมเกียรติ  รัตนวิฑูรย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 เกษร สมรรถเสวี ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรชาติ  ภูผาผุย
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการและเลขานุการ