เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 

เรื่อง แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:54 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) 

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:46 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ,บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) และศรีเวียงสาวิทยาคาร 

เรื่อง การสำรวจงบประมาณปี พ.ศ. 2564 - 2565

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:59 น.

เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแคว , บ้านน้ำงาว , บ้านน้ำครกใหม่ และโรงเรียนบ้านดู่พง 

เรื่อง แจ้งการติดตั้งเครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ 2 จำนวน 4 ชุด

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15:38 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ให้นำเอกสารมายื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกษียณอายุราชการ ( 1 ตุลาคม 2565)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) 

เรื่อง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรื้อถอนอาคารบ้านพักของศึกษาธิการอำเภอนาน้อย

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 11:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:51 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:59 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 

เรื่อง แจ้งรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:05 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 

เรื่อง แจ้งรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:27 น.

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม 

เรื่อง แจ้งโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Prorcurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าและบ้านชมพู 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์และราคากลาง

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:45 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 รายการค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:32 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเียนบ้านต้าม , บ้านส้านนาหนองใหม่ และบ้านน้ำลัด 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:04 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ค่าพาหนะ รับ - ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:48 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15:24 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:14 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาลี่ , บ้านหลับมืนพรวน และบ้านถืมตอง 

เรื่อง คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:06 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง แจ้งการโอนเงินเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (70%) ครั้งที่ 1

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17:56 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 

เรื่อง การระวังชี้และรับรองที่ดิน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ขอเชิญประชุม

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:01 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:55 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานและแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:49 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง แจ้งการตรวจสอบเงินประกันสัญญาค้างนานเกินภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:47 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังแนบ 

เรื่อง ขอเชิญประชุม

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:42 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์และโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 

เรื่อง แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 

เรื่อง แจ้งรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:22 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:05 น.

เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดดังแนบ 

เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:03 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:57 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Corporate Online)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:19 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาลี่ , บ้านหลับมืนพรวน และบ้านถืมตอง 

เรื่อง ส่งหนังสือ

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:04 น.

เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

เรื่อง แนวทางการดำเนินการเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2564

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:08 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:52 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ สพป.น่าน เขต 1

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:38 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:43 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

เรื่อง ตรวจสอบเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:25 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง  

เรื่อง แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอรับเงินและการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12:17 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 

เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการยืมเงิน/เบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:40 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันสัญญา ณ 30 มิถุนายน 2560

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:30 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน 

เรื่อง รับใบเสร็จรับเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยภาคใต้

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:35 น.

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเงินประกันสัญญา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14:43 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง รายงานงบทดลอง

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:16 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14:39 น.

เรียน ผู้สนใจทั่วไป 

เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

ข่าวโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:37 น.

  หน้า :  [1]    

EDNAN1 TEAM - Powered by NANTELECOM