ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


นายสมเร็จ  อุดแดง
(MR.SOMRET  AUTDAENG)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
tel. 09-3138-3487
e-mail : success_nan23@hotmail.com

นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ
(MR.NIWAT  CHAILAERT)
รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1
tel. 08-9759-6889
e-mail : niwatthai811@gmail.com
ว่าที่ พันตรีสุรเดช รอดจินดา
(DR.SURADEJ  RODGINDA)
รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1
tel. 09-1068-9768
e-mail : Suradej.rodjinda@gmail.com
นางนัฑวิภรณ์  จันต๊ะพรมมา
(MS.NATTHAWIPORN  JANTAPROMMA)
รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1
tel. 09-5496-9563           e-mail : nattmam@gmail.com
นางพนิตพร  ไทนอ
(MS.PANITTAPORN  TAINOR)
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
tel. 08-5614-4085
e-mail : nitnan49@hotmail.com
นางชลฤดี สวนนันท์
(MS.CHONRUDEE  SOUNNUN)
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
tel. 08-4045-9021
e-mail :  Chonrudee_sim@hotmail.com
นางสาวพิมพ์สมัย  กุณพันธ์
(MISS.PIMSAMAI  GUNPUN)
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคค
tel. 08-1179-1151
e-mail : Pimsamai-1@hotmail.com
นางดวงเดือน  พูดสัตย์
(MS.DUANGDAUN  POODSUT)
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
tel. 09-6546-2981
e-mail : Duangdaun16@hotmail.com
นางสมรี  เกิดกล่ำ
(MS.SOMREE  GRUDCRUM)
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
tel. 08-7301-8516
e-mail : somree@hotmail.com
นายสุรชาติ  ภูผาผุย
(MR.SURACHAT  POOPAPUY)
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
tel. 08-6923-5658
e-mail :  chatnan53@gmail.com

นายสุวิทย์  ผูกจิต
(MR.SUWIT  POOKJIT)
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
tel. 08-1020-4525
e-mail : damsuwit@gmail.com
นางรุ่งทิพย์ สายมา
(MS.RUNGTIP  SAIMA)
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
tel. 09-1854-7128
e-mail :  rungtipsaima@hotmail.com
นางวรพรรณ  ภัทรกรณ์
(MS.WORAPUN  PATTHARAGORN)
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
tel. 09-9471-9141
e-mail :  worrapun1967@hotmail.com
นางสาวนัฐพร  ท้าวคำพุ
(MISS.NATTAPORN  TAOKUMPU)
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
tel. 08-5616-9911
e-mail :  taokumpu1980@gmail.com