จังหวัดน่าน จัดอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายชัยณรงค์ วงค์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
1.ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
2.ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาเอกชน
3.ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
4.ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 61 คน โดยมีนายมีนายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว