รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม

การแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ..ควรเริ่มจากต้นทางที่บ้านท่าน

ข้อดี: 1.ลดปัญหาการเกิดมลพิษ 2.ง่ายต่อการนำไปกำจัด 3.ง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล 4.รักษาสิ่งแวดล้อม