ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และคณะร่วมประชุมรับนโยบายจาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรายการ ” พุธเช้าข่าว สพฐ.”

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมคุณากร นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประกอบด้วย นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดเด่นประเด็นสำคัญที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เน้นย้ำ 3 เรื่อง ดังนี้
1.การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา การฉีดวัคซีนและการดูแลสขภาพนักเรียน โดยให้สถานศึกษาประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และกรณีเด็กนักเรียนที่อายุเกิน 18 ปี ยังเรียนอยู่ในสถานศึกษาและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้สถานศึกศึกษาติดตามเด็กกลุ่มนี้เพื่อให้ได้รับการฉีดวัคซีน
2.เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา เนื่องจากได้เกิดเหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้สถานศึกษาได้รับความเสียหายอย่างหนักในหลายพื้นที่ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน
3.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินพระราชทาน โดยจะทำการทอดถวาย ณ วัดเจติยาราม ตำบลเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคปัจจัยโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้น นางสุพรรณิการ์ ผาลา ได้ประชุมทีมบริหารฯ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มเพื่อแจ้งเรื่องมอบหมายงานให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้รับทราบตลอดจนนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานโดยเน้นให้ปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน และเกิดความถูกต้อง ให้ทุกกลุ่มนำไปปฏิบัติ

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว