ผอ.สพป.น่าน เขต 1 มอบนโยบายการทำงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อมอบนโยบายการการบริหารจัดการในเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีตลอดจนการให้บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงข้าราชการบำนาญ เพื่อให้ผู้มาติดต่องานได้รับการบริการอย่างรวดเร็วและถูกต้องภายใต้นโยบาย “ปฎิบัติตามกฎหมาย เบิกจ่ายทันเวลาและถูกต้อง” โดยให้ยึดระเบียบกฎหมาย และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการเป็นสำคัญ

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว