สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 5 ตุลาคม 2564. เวลา 13.30. น. นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการของสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการการภายใต้ข้อสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ย มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายวุฒิศักดิ์ เตชะบุญ นายกสมาคมครูจังหวัดน่าน และประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 17 กลุ่ม โดยมี นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ พร้อมด้วยนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และนางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการในการประชุม

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว