การประชุมสัมมนาการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง(High Performance Organization) ภายใต้สถานการณ์ระบาดของเชื้อโรงโควิด -19

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมคณะร่วมงานประชุมสัมมนาการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง(High Performance Organization) ภายใต้สถานการณ์ระบาดของเชื้อโรงโควิด -19 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานประจำเขตตรวจราชการที่ 16
วันที่ 25 กันยายน 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมคณะร่วมงานประชุมสัมมนาการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง(High Performance Organization) ภายใต้สถานการณ์ระบาดของเชื้อโรงโควิด -19 สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานประจำเขตตรวจราชการที่ 16
การประชุมสัมมนาในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าประชุมสัมมนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน รวมจำนวน 200 คน

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว