การนิเทศออนไลน์ การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาไทยและการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต กลุ่มโรงเรียนนาน้อย2

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1 มอบหมายให้ นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลพื้นที่กลุ่มโรงเรียนนาน้อย2 เข้านิเทศ ติดตาม และประเมินผล การขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ตามนโยบายของต้นสังกัด และการดำเนินการของโรงเรียน กิจกรรมต่อต้อนการทุจริต โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสันทะ โรงเรียนบ้านนาไค้ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย โรงเเรียนบ้านห้วยส้ม โรงเรียนบ้านส้าน และโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ นำเสนอผลงานที่ได้ดำเนินการทั้ง 2 กิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาของโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป