สพป.น่าน เขต 1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในสถานศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ในโอกาสนี้ นายสำเร็จ อุดแดง ได้นำผู้เข้าอบรมกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา และนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริการสถานศึกษาและคณะครู เข้าอบรม จำนวน 120 คน รับผิดชอบโครงการโดยนางชุลีกร เชียงปะละ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว