การอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน On Hand แบบ Interactive ร่วมกับสื่อ DLTV, DLIT

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางรัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรหมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน On Hand แบบ Interactive ร่วมกับสื่อ DLTV, DLIT ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๑๐๖ โรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก เป็นการลดความเหลี่ยมล่ำทางการศึกษา ตลอดจนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการดำเนินงาน DLTV

๒. เพื่อสร้างสื่อสำหรับการจัดการเรียนการสอน On  Hand แบบ Interactive ร่วมกับสื่อ DLTV, DLIT ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       โคโรนา ๒๐๑๙

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว มานพ