สพป.น่าน เขต 1 ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรีตำบลกองควาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา, นายกฤษฎา อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร), นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เลขานุการคณะกรรมการประเมิน, นางสมรี เกิดกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของ นางวนิดา ศิริวรวัจน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) และนางสาวอัจราพร สายนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
1.ด้านการบริหารงานวิชาการ 2.ด้านการบริหารงานงบประมาณ 3. ด้านการบริหารงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.ด้านการบริหารงานจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จากการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ คณะกรรมการได้เห็นผลของการพัฒนางานในหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วต่างชื่นชมยินดี และพึงพอใจที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองคน ต่างปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดีแม้จะมีบริบทที่แต่งต่างกัน และเห็นควรให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองรายได้รับการพัฒนางานในหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน กคศ.กำหนดต่อไป

นายมานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว