ถ่ายทำกิจกรรมตามโครงการปลูกพลังบวกเด็กปฐมวัย รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบให้นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานศึกษาระดับปฐมวัย ของ สพป.น่าน เขต 1 ได้เข้าไปนิเทศ และถ่ายทำผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบโครงการปลูกพลังบวกเด็กปฐมวัย ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจำภาคเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประกอบกิจกรรมการขยายผลการดำเนินงานโครงการฯ ไปสู่จังหวัดต่างๆ ในเครือข่ายร่วมพัฒนาในภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ เป็นต้น ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนางานการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร