การทดสอบ Pre-ONET แบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ได้แนะนำให้นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบฯ กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 2 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสันทะ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย โรงเรียนบ้านทัพม่าน โรงเรียนบ้านนาไค้ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โรงเรียนบ้านเชตวัน โรงเรียนบ้านส้านและโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ได้จัดกิจกรรมการทดสอบ Pre-ONET แบบออนไลน์ โดยกำหนดสอบจำนวน 4 วัน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากกลุ่มโรงเรียนสา 1 กลุ่มโรงเรียนเมือง 1 เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ด้วย ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้มอบหมายให้ นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มโรงเรียนนาน้อย 2 ได้สร้างเว็บไซต์การทดสอบ Pre-ONET แบบออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้การทดสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โรงเรียนจะได้นำข้อมูลผลการทดสอบ Pre-ONET มาพัฒนานักเรียนต่อไป