ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบรถจักรยานให้โรงเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2564 ที่อาคารสิริพัสสร นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นตัวแทน “กลุ่มวันศุกร์แสงทอง” มอบรถจักรยาน จำนวน 110 คัน เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนใช้เดินทางไปเรียนหนังสือ โดยมีโรงเรียนรับมอบ จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนน่านนคร โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย โรงเรียนบ้านสองแคว โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง โรงเรียนบ้านไชยสถาน โรงเรียนห้วยละเบ้ายา โรงเรียนวังตาว โรงเรียนบ้านห้วยมอญ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง โรงเรียนบ้านน้ำปาย และโรงเรียนบ้านวังยาว ซึ่งรถจักรยานจำนวนดังกล่าว ภายใต้การประสานงาน ของนางกาญจนา ปวนสุรินทร์ ครูโรงเรียนน่านนคร และนายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเป๋ย

มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว