ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และคณะ ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคูณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมคุณากร นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา, นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1, นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, นายวันชัย ภูผาคุณ, นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ศึกษานิเทศก์, นางรุ่งทิพย์ สายมา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางจงรักษ์ เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ในเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง เพื่อทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาให้สามารถบริหารในทุกๆด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในโอกาสนี้ได้มี ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และคณะทีมบริหารเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว