การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “สานฝันสู่ O – NET / NT” กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 1

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “สานฝันสู่ O – NET / NT” กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 1 เป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น พร้อมด้วยนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางดวงตา ลำลึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และตรวจเยี่ยมให้กำลังคณะผู้บริหาร ครู และลูกจ้าง นักเรียนในโรงเรียนที่ทำการเปิดการเรียนการสอนในสภาวะสถานการณ์โควิด 19 ที่โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง New Normal ได้เป็นอย่างดี