กรรมการจากสพป.น่าน เขต 1 ได้ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 6 โรงเรียน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563, วันที่ 1 และ 3 ธันววคม 2563 กรรมการจากสพป.น่าน เขต 1 ได้ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 6 โรงเรียน ตามที่ สพฐ.จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการศึกษา งบลงทุน จัดสรรให้กับโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน 121-300 คน ได้มอบหมายให้ สพป.น่านเขต 1 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน และได้แต่งตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้งานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการคือ
1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า ณ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 6 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 2. โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 3. โรงเรียนบ้านนา 4. โรงเรียนบ้านใหม่ 5. โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 6. โรงเรียนบ้านดู่พงษ์