ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ในระยะ1ปี ผอ.รร.บ้านสาลี่ อำเภอเวียงสา

วันจันทร์ ที่30 พฤศจิกายน 2563 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต1, นายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผอ.รร.บ้านปางเป๋ย, นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสมรี เกิดกล่ำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ, นายรัฐพงศ์ ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคล คณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเวียงสา 4 ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ในระยะ1ปี จากการแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ของ นายเทวินทร์ ศรีบุญเรือง ผอ.รร.บ้านสาลี่ อำเภอเวียงสา ตามมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินของ ก.ค.ศ.ในบริบท 10 ตัวชี้วัด