สพป.น่าน เขต 1 เดินหน้าวางแผนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวางแผนในการขับเคลื่อน การดำเนินงาน”โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” เพื่อจัดลำดับโรงเรียนคุณภาพของชุมชุนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดทุกกลุ่มโรงเรียน ผลการพิจารณาโรงเรียนที่มีความพร้อม ตามลำดับดังนี้
1.โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อำเภอเวียงสา
2.โรงเรียนชุมชนย้านนาคา อำเภอแม่จริม
3. โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จะได้นำข้อมูลเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดำเนินการต่อไป

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว