วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม มอบเมล็ดพันธ์ผักให้โรงเรียน

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม พระครูกิตติ จันทโรภาส เจ้าคณะอำเภอจังหวัดน่าน(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม พร้อมด้วย นายณฐกร จิรภัคพงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ได้มอบเมล็ดพันธ์ุผักให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 40 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปลูกฝึกทักษะอาชีพตามโครงการ “สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ” ตามแนวทางปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุผักจากบริษัทเจียใต๋ โดยการประสานงานของ นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1