กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาประชุมวางแผนเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาประชุมวางแผนเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดเพาะพันธ์ปัญญาผ่านการจัดการเรียนการสอนอ่าน เขียนภาษาไทยและการวิเคราะห์ผังเหตุผล
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคุณากร นายสุรชาติ ภูผาผุย ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดเพาะพันธ์ปัญญาผ่านการจัดการเรียนการสอนอ่าน เขียนภาษาไทยและการวิเคราะห์ผังเหตุผล โดยกำหนดจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว