อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยตามโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า – บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย ตามโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า – บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีนายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับความอนุเคราะห์จากนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลน่าน โดยกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้คัดเลือกจังหวัดน่านเป็นตัวแทนภาคเหนือในการขยายเครือข่ายโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า – บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา 22 แห่ง พร้อมสนับสนุนทีมงานวิทยากร ในการอบรม ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน โดยสำนักงานกองทุนสร้างเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนชุดกิจกรรมห้องเรียนละ 1 ชุด จำนวน 230 ชุด โดยจัดการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน พร้อมกันนี้ได้มีโรงเรียนต้นแบบของโครงการได้นำนวัตกรรมมาจัดนิทรรศการ จำนวน 3 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร โรงเรียนราชานุบาล และโรงเรียนบ้านชุมพู คุณครูผู้เข้ารับการอบรมต่างตื่นเต้นดีใจ และจะได้นำประสบการณ์ไปจัดทำเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป


มานพ เถรหมื่นไวย
นักประชาสัมพันธ์ ภาพ / ข่าว