ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1