ผลิตสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลิตสื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน
วันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านประเพณี วัฒนธรรม และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนสตรีศรีน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. คุณครูกฤษฎาภรณ์ นะพิชัย
2. คุณครูณัฐญา ศรีรินญา
3. คุณครูกมลลักษณ์ ทนันไชย และคุณครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1.คุณครูคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านนาวงค์ อำเภอปัว
2. คุณครูทัศนีย์ จันทโคตร ครูโรงเรียนบ้านไร่ อำเภอปัว มีคุณครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 49 คน โดยมีนางวิพาภรณ์ พุฒิมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการการอบรม

      

      

      

นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว