สัมภาษณ์สด เรื่อง ประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางมาฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2

รายการรอบรั้ว สพป.น่าน เขต 1

วันที่ 15 กันยายน 2563 ดร.วีระพล สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้สัมภาษณ์สด เรื่อง ประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางมาฝึกประสบการณ์ ระยะที่ 2 “เรียนรู้สภาพจริง” ในด้านการจัดการศึกษา โดยได้ขอบคุณและชื่นชม ผู้บริหารและครูโรงเรียนนิธิวิทย์ ครูและผู้บริหาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ท่านสุรพล เธียรสูตร  นายยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน นายสมเร็จ อุดแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดน่าน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาเรียนรู้ในครั้งนี้ และท่าน ดร.วีรพล สารบรรณ ยืนยันว่าจะนำพี่น้องตลอดจนบุคลากรทางการศึกษามาเยือนเมืองน่านในต่อไป

     

      

มานพ เถรหมืนไวย  นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว