รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของสพป.น่าน เขต 1

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ โดยมีนายวราวิช   กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายการศึกษายกกำลังสอง และรับเกียรติบัตรรางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อันดับที่ 5 (คะแนน 4.84038) จากนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรับโล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบและเป็นเจ้าภาพ
การขับเคลื่อนเครือข่ายเชิงพื้นที่ (Rakpongprai Network :RN)สู่ความยั่งยืน ภาคเหนือ กลุ่มที่ 1 โครงการค่าย
“เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก