การติดตามตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการประจำปีงบประมาณ 2563

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายสุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นางดวงตา ลำรึก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายทวนศิษย์ น้อยราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่น่าน ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป.ศธ.) โดยมีคณะกรรมการติดตามฯ ประกอบด้วย นางอุไร ร่มโพธิหยก อดีตรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายปัญญา แก้วกียูร อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางอรทัย มูลคำ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการจัดการศึกษาสพฐ. นายสมพร ฉั่วสกุล อดีตรองศึกษาธิการภาค 7 (จังหวัดภูเก็ต) นายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสป. นางสาวเจนจิรา ธัชศฤงคารสกุล นางสาวชุติมา ศรีสันติเวศน์ และนางกชกร เทศพิทักษ์
สำหรับประเด็นการติดตาม มีจำนวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย
1.ประเด็นการพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ
2.ประเด็นการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3.ประเด็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covic-19) โดยมี นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 แพร่-น่าน และนางน้ำทิพย์ ทะศรีแก้ว ผู้จัดการโรงเรียนอยู่วิทยา ตัวแทนสถานศึกษาเอกชน รายงาน และในเวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมคณะ ได้รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ต่อคณะเป็นลำดับต่อไป มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว