กิจกรรมถอดบทเรียน “การนำนวัตกรรมเครื่องมือสอนคิดสู่ห้องเรียน และการนิเทศ ติดตาม รูปแบบสถานศึกษาสอนคิด Thinking School”

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถอดบทเรียน “การนำนวัตกรรมเครื่องมือสอนคิดสู่ห้องเรียน และการนิเทศ ติดตาม รูปแบบสถานศึกษาสอนคิด Thinking School” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสอนคิดของนักเรียนให้มีความสามารถใน “การคิด” ซึ่งจะทำให้นักเรียนเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยกิจกรรมมีผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำ ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม 93 ท่าน จาก 43 โรงเรียน