กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา สพป.น่านเขต1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดพญาวัด ตำบลดู่ใติ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาศาสนสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ศาสนพิธี ให้มีความสะอาด ร่มรื่นสวยงาม เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสต่างๆ และพัฒนาในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนะถมศึกษาน่าน เขต 1 อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปลูกฝังสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี และตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน โดยมีนายนิวัฒน์ ไชยเลิศ จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 3ก-408 และนายไชยยศ คำสังวาลย์ จิตอาสาพระราชทาน 904. รหัส 2A-257 นำในการประกอบพิธี มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว